Resevillkor

Nedanstående villkor kompletterar och/eller preciserar Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor och reglerar tillsammans med SRF:s villkor avtalsförhållandet mellan resenären och arrangören Escape AB (ES). I avtalet ingår också särskild information som skickats till resenären avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och kompletterande villkoren är motstridiga gäller de kompletterande villkoren. Observera att de villkor som skickas ut i samband med bokning är de villkor som gäller.

 

 1. RESEGARANTI

Vid köp av paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. kryssning, boende eller aktiviteter) gäller paketreselagen. Escape ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Escape kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

 

 1. MUNTLIGA LÖFTEN

Muntliga löften från Escape Travels personal, ska begäras skriftligen för att kunna åberopas.

 

 1. ADRESSÄNDRING

Resenären ska hålla Escape Travel underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och viktig information kan meddelas.

 

 1. ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften är 1 000 kr per person för Mallorcaresan och 2 500 kr per person för Hongkongresan. Efter anmälan skickas en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura på anmälningsavgift som skall betalas inom 7 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning av resan skall vara oss tillhanda för Mallorcaresan senast 30 dagar före avresa, samt för Hongkongresan senast 70 dagar före avresa. Sker anmälan senare än 30 dagar före avresa skall hela resans pris betalas inom 7 dagar.

För vissa resor kan betalning för flygbiljetter begäras vid bokningstillfället beroende på flygbolagets och biljettypens betalningsregler.

 

 1. AVBESTÄLLNINGSREGLER

I de fall där flygbiljetter eller övriga arrangemang redan är bokade och helt eller delvis betalda utgår ingen återbetalning. Erlagda depositioner återbetalas inte.

Vid avbeställning, som skall göras skriftligen, skall en avbeställningskostnad beräknad på hela resans pris erläggas enligt nedan:

 

MALLORCARESAN

Avbeställning                                    Kostnad

Mer än 31 dagar till avresa             Anmälningsavgiften

0-30 dagar före avresa                    Hela resans pris

 

HONGKONGRESAN

Avbeställning                                       Kostnad

Mer än 71 dagar till avresa                Anmälningsavgiften

0-70 dagar före avresa                       Hela resans pris

 

 

 1. AVBESTÄLLNING AV RESAN

Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer oavsett om avbeställningsförsäkring tecknats eller ej. Om avbeställning görs efter det att färdhandlingar erhållits skall avbeställning i första hand göras på kontorstid till Adona på tel: 070-7500476 eller till info@adona.se Avbeställning som når Adona efter resans avgång accepteras ej.

 

 1. AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

I det fall resenären har tecknat avbeställningsförsäkring regleras eventuell återbetalning direkt av försäkringsbolaget i enlighet med gällande försäkringsvillkor.

 

 1. ÄNDRINGAR AV RESENÄREN

Varje ändring som resenären gör efter att anmälan blivit bindande och bekräftelse erhållits betraktas som en avbeställning och nybeställning. För detta debiteras en administrationskostnad om 300 kr.

 

 1. RÄTT NAMN PÅ BILJETTEN

Resenären är skyldig att uppge korrekt stavning av samtliga namn i sällskapet vid bokningstillfället. Med korrekt avses att stavningen är identisk med stavningen i resenärens pass. Ändring av namn på flygbiljetten efter bokningstillfället betraktas som avbeställning och nybeställning och den nya biljetten samt avbokningskostnad debiteras resenären till fullo.

 

 1. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

Byte av resenär medför direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.

 

 1. RÄTT ATT ÄNDRA AVTALSVILLKOREN

På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Ändrade tidtabeller, väder, vattenstånd, isförhållanden, politiska förhållanden etc. kan framtvinga förändringar av resplanen. Escape Travel och Adona har ambitionen att hitta likvärdig ersättning, vilket ibland kan vara omöjligt då flygbolagens tider och linjesträckningar inte låter sig ändras, myndigheters beslut och/eller likvärdiga resealternativ saknas. Lika ofta kan till exempel djurens vandringar eller årstidsväxlingar förskjutas. Resplanerna är därför alltid preliminära. Att resa på denna typ av resor innebär att acceptera omständigheter över vilka även den skickligaste researrangör inte kan råda. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. Escape Travel och Adona förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel.

 

 1. MINIMIANTAL DELTAGARE

I resepresentationen på Adonas hemsida och i katalog anges minimum antal deltagare för att resan ska kunna genomföras. Om minimumantal ej uppnås kan resan ofta genomföras mot ett pristillägg i stället för att ställas in. Om pristillägget överstiger 5 % av resans totalpris, äger resenären rätt att säga upp reseavtalet. Escape Travel och Adona ersätter inte resenärens anslutningsresa tur och retur startpunkten för resan i händelse av att resan ställs in.

 

 1. ÄNDRING AV PRISET

Escape Travel har rätt att ändra resans pris om kostnadsförändringar skett mellan datum för bokning och datum för slutfakturering. Kostnadsförändring kan vara på grund av ändringar i växelkurser, transportkostnader, skatter, tullar eller andra avgifter. Prisändringen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

 

 1. REKLAMATION

Kunden får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Escape Travel om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till Escape Travel inom 2 månader efter hemkomsten.

 

 1. VACCINATIONER

Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få korrekta rekommendationer för sin resa.

 

 1. PASS OCH VISUM

På samtliga destinationer utanför Norden krävs pass. Passet skall som regel vara giltigt minst 6 månader efter avresa. Resenären ansvarar själv för att visumansökningar samt passregler är korrekta för det aktuella land som ska besökas, detta då förändringar kan förekomma. Resenärer utan svenskt medborgarskap uppmanas att extra noga kontrollera visumkrav på både transitdestinationer och slutdestination.

 

 1. RESEFÖRSÄKRING

Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Det åligger resenären att säkerställa reseförsäkringens giltighet för de aktiviteter resenären ämnar utöva på resan som kan kräva extra försäkringsskydd (dykning, klättring, höghöjdsvandring etc.).

 

 1. KONTROLL AV FÄRDHANDLINGAR

Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser och färdhandlingar så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på flygbiljetter då dessa måste överensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen (se även punkt 10).

 

 1. DEL I DUBBELRUM

Priserna är normalt beräknade som del i dubbelrum. För ensamresenär tillkommer normalt ett tillägg. I de fall Adona erbjuder ensamresenär möjlighet att boka del i dubbelrum och ingen resenär finns att dela med utgår enkelrumstillägg. I sådana fall är Adona skyldig att meddela resenären om tillägget senast 20 dagar före den avtalade avresedagen.

 

 1. FLYGTIDER

Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna. Escape Travel ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Escape Travel ansvarar ej för eventuellt missat flyg orsakat av ändrad flygtidtabell.

 

 1. BOKNINGSAVGIFTER OCH PRISTILLÄGG

21.1. Vid förändring för enskild resenär på ett i förväg bokat gruppflyg (gruppbokning) debiteras en kostnad i enlighet med flygbolagens villkor samt en expeditionsavgift på 300 kr. Förändringar i gruppbokningar sker endast under förutsättning att respektive flygbolag godkänner förändringen.

21.2. Vid förändring av bekräftad flygbokning, under förutsättning att flygbiljettsreglerna tillåter ändringen, debiteras en expeditionsavgift på 300 kr.

 

 1. RESORNAS KARAKTÄR

Flertalet av Adonas resor inkluderar en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad om att han kan delta i resans alla moment. Deltagaren medverkar under eget ansvar och Adona kan ej hållas ansvarigt för skador resenären ådrar sig under aktiviteterna.

 

 1. HEMSIDOR

Escape Travel och Adona ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Escape Travels och Adonas egna. Det gäller även sidor länkade från resp hemsida.

 

 1. PERSONUPPGIFTER (PUL)

Escape Travel för register över de personuppgifter resenären lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att Escape Travel ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot resenären. Nödvändiga uppgifter lämnas till ES samarbetspartners, som flygbolag, rederier, hotell etc. ES använder även uppgifterna i registret för att kunna ge resenären information, erbjudanden och service rörande resan via e-post, telefon, sms och postala utskick. Escape Travel lämnar i övrigt inga personuppgifter till tredje part.